Main menu

Misja Fundacji

Fundacja Manufaktura Inicjatyw powołana została latem 2010 r.
Jej głównym założeniem jest wspieranie i angażowanie się w działania osób, grup społecznych i społeczności, które chcą rozwijać siebie oraz widzą sens i możliwości wpływu i pozytywnych zmian w swoim środowisku.

Swoją aktywność fundacja koncentruje w obszarach:

Aktywizacja społeczna

– rozwój umiejętności i inicjatyw społecznych,
– wsparcie wolontariatu i organizacji pozarządowych,

Aktywizacja zawodowa

– wsparcie rozwoju umiejętności, kwalifikacji i kompetencji ułatwiających wejście na rynek pracy osobom bez zatrudnienia lub chcącym zmienić swoją sytuację zawodową,

Wsparcie psychologiczne

– poradnictwo psychologiczne, psychoterapia indywidualna i grupowa,
– rozwój kompetencji osobistych i społecznych

Edukacja

– wszechstronny rozwój kompetencji i zdolności wśród uczniów/studentów, zwłaszcza przedsiębiorczości, postaw wobec edukacji i kariery zawodowej
– podniesienie poziomu kompetencji nauczycieli, rozwój metodyki pracy
– budowanie postaw obywatelskich i patriotycznych

Główni odbiorcy działań:

– osoby szukające pracy, w tym szczególnie bezrobotne i nieaktywne zawodowo,
– osoby starsze,
– osoby niepełnosprawne,
– osoby dotkniętych ubóstwem i problemami rodzinnymi,
– organizacje pozarządowe,
– młodzież szkolna.

Partnerzy