Main menu

Młodzi aktywni na rynku pracy – podnoszą kwalifikacje i zdobywają doświadczenie

Aktualizacja dnia 15.03.2019r.

Zapraszamy osoby młode w wieku 15 – 29 lat zamieszkałe na terenie woj. dolnośląskiego i mazowieckiego
pracujące: osoby zatrudnione na umowach krótko-terminowych, osoby pracujące na umowach o dzieło, „ubodzy pracujący”; bez pracy :bierne zawodowo, nie kształcące się, nie uczące się, wyłącznie z następujących grup docelowych
– osoby, które opuściły pieczę zastępczą
– osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii
– osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze
– osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej
– matki przebywające w domach samotnej matki
– osoby, które opuściły zakład karny oraz areszt śledczy

Oferujemy:

– Pośrednictwo pracy
– Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
– Warsztaty motywacyjne
– Szkolenia zawodowe
– Staże zawodowe
– Subsydiowane zatrudnienie
– Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Zapewniamy:
– Stypendium szkoleniowe i stażowe
– Zwrot kosztów dojazdu
– Poczęstunek

Dokumenty rekrutacyjne obejmują:

Formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją i oświadczeniami, zgodny ze wzorem umieszczonym na stronie
www.manufakturainicjatyw.pl; www.fen.net.pl

W przypadku osób z niepełnosprawnościami:
– Kserokopia urzędowego zaświadczenia: odpowiedniego orzeczenia lub innego dokumenty poświadczającego stan zdrowia.

Zgłoszenia uczestnictwa w projekcie na terenie woj. dolnośląskiego będą przyjmowane w formie papierowej w biurze projektu we Wrocławiu od poniedziałku do piątku w godzinach 09:30 – 15:00 jak również telefonicznie oraz mailowo – skan podpisanych dokumentów przesłany na adres: rekrutacja@manufakturainicjatyw.pl
Dla mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego punkt informacyjny znajduje się w siedzibie Centrum Aktywizacji Społecznej w Dzierżoniowie przy ulicy Nowowiejskiej 88.

Szczegółowych informacji udziela:

Ewa Machowska
tel. 71 347 95 19, e-mail: e.machowska@manufakturainicjatyw.pl
Ewa Kopeć
tel. 74 834 25 05, e-mail: cas.ewakopec@gmail.com
Grzegorz Lesiewicz
tel. 575 266 699, e-mail: g.lesiewicz@manufakturainicjatyw.pl
Aneta Pruchniewska
tel. 798 502 301, a.pruchniewska@manufakturainicjatyw.pl
Radosław Kujath
tel. 506 039 548, e-mail: r.kujath@manufakturainicjatyw.pl

Projekt realizowany w Partnerstwie z Fundacją Edukacji Nowoczesnej

Zgłoszenia uczestnictwa w projekcie na terenie woj. mazowieckiego będą przyjmowane w formie papierowej w biurze projektu w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 15:00 jak również telefonicznie oraz mailowo – skan podpisanych dokumentów przesłany na adres: rekrutacja@fen.net.pl

Formularz zgłoszeniowy plus ocena formularza
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Formularz rozmowy kwalifikacyjnej

Harmonogramy:

Harmonogram projektu „Młodzi aktywni na rynku pracy – podnoszą kwalifikacje i zdobywają doświadczenie” – listopad 2018

Harmonogram projektu ” Młodzi na rynku pracy – podnoszą kwalifikacje i zdobywają doświadczenie” – grudzień 2018

Harmonogram projektu ” Młodzi na rynku pracy – podnoszą kwalifikacje i zdobywają doświadczenie” – styczeń 2019

Harmonogram projektu ” Młodzi na rynku pracy – podnoszą kwalifikacje i zdobywają doświadczenie” – luty 2019

Harmonogram projektu ” Młodzi na rynku pracy – podnoszą kwalifikacje i zdobywają doświadczenie” – marzec 2019

 

Aktualne działania:

[15.03.2019 r.]

Informujemy, że wydłużony zostaje termin składania wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o wsparcie pomostowe finansowe do dnia 20.03.2019 (środa) do godz. 15.00. Miejsce składania wniosków pozostaje bez zmian – biuro Wrocław (ul. Curie-Skłodowskiej 55/61, lok. 405, 406) oraz Dzierżoniów (ul. Piastowska 1, II piętro).

[19.02.2019 r.]

Dotacje:

Uczestnicy projektu woj. dolnośląskie:
20.02-05.03.2019 szkolenia ABC przedsiębiorczości
05.03.2019-08.03.2019 – doradztwo indywidualne
15.03.2019 – termin składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego
20.03.2019 – Komisja Oceny Wniosków

Uczestnicy projektu woj. mazowieckie:
15.02-26.02.2019 szkolenia ABC przedsiębiorczości
27.02.2019-04.03.2019 – doradztwo indywidualne
11.03.2019 – termin składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego
14.03.2019 – Komisja Oceny Wniosków

Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Termin realizacji projektu od: 01.09.2018r. do: 30.04.20120r.
Całkowita wartość projektu: 1 782 553, 82 zł.
Wkład własny 89 130,00 zł
Dofinansowanie 1 693 423,82 zł

Projekt „Młodzi aktywni na rynku pracy – podnoszą kwalifikacje i zdobywają doświadczenie”, okres realizacji projektu od: 01.09.2018r. do: 30.04.2020r., realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partnerzy