Main menu

Szansa dla Młodych – edycja II

logo_2edycja

 

Zapraszamy młode osoby, w wieku 15-29 lat, zamieszkujące powiat dzierżoniowski, strzeliński, ząbkowicki oraz kłodzki, które obecnie nie mają żadnego zajęcia: nie uczą się, nie szkolą się i nie mają pracy, są bierne zawodowo oraz niezarejestrowane w Urzędach Pracy do udziału w projekcie „Szansa dla Młodych – edycja II”.

W ramach projektu oferujemy:

  • doradztwo zawodowe
  • pośrednictwo pracy
  • szkolenia zawodowe
  • staże zawodowe

Uczestnikom projektu zapewniamy:

  • stypendia stażowe
  • wyżywienie
  • zwrot kosztów dojazdu

 

Powiat  dzierżoniowski:
Szczegółowych informacji udziela Iwona Tarnogórska-Sulik
tel. 71 347 95 19, e-mail: i.tarnogorskai@manufakturainicjatyw.pl
oraz
Centrum Aktywizacji Społecznej w Dzierżoniowie
tel. 74 834 25 05, e-mail: cas.dzierzoniow@gmail.com

Powiat strzeliński:
Szczegółowych informacji udziela Radosław Kujath
tel. 506 039 548, e-mail: r.kujath@manufakturainicjatyw.pl

 

Formularz zgłoszeniowy wraz z oceną (do II edycji)
Deklaracja uczestnictwa (II edycja)
Oświadczenie (II edycja)
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie (II edycja)
Formularz rozmowy rekrutacyjnej (II edycja)
Regulamin udzielania wsparcia finansowego na rozwój działalności gospodarczej II edycja
Zał. 1 do Reg.wzór-umowy-o-świadczenie-usług-szkoleniowych
Zał. 2 do Reg. umowa o św. usł. szkoleniowo doradczych po przyznaniu wsparcia
Zał. 3 do Reg. Wzór Wniosku o przyznanie wsp. finansowego
Zał. 4 do Regulaminu Karta Oceny Formalnej
Zał. 5 do Reg Regulamin KOW
Zał. 6 do Reg. Wzór umowy o przyznanie wsp.finansowego
Zał. 7 do Reg. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
Zał. 8 do Reg. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsp. pomostowego
Zał. 9 do Reg. Umowa o przyznanie podstawowego wsparcia pomostwowego
Zał. 10 do Reg Um o przyznanie wsp pomostowego przedł

Harmonogram 01 2017-11 2018_SZDM_II
Harmonogram 01 2017-11 2018_SZDM_II_04 08 2017-20.03
Harmonogram 01 2017-11 2018_SZDM_II_20.04.2018
Harmonogram 01 2017-11 2018_SZDM_II_21.02.2018
Harmonogram 01 2017-11 2018_SZDM_II_22.01.2018
Harmonogram 01 2017-11 2018_SZDM_II_22.05.2018
Harmonogram działań SDM II październik
Harmonogram działań SDM2 listopad
Harmonogram działań SDM2 grudzień

Szansa dla Młodych edycja 2 plakat

Cel projektu

Zwiększenie możliwości zatrudnienia 108 (60K i 48M) os. młodych w wieku do 29 l. z obszarów objętych wsparciem proj., pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowo-edukacyjnej oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 51 UP. Cel główny projektodawca planuje osiągnąć poprzez: a) wzrost potencjału zawodowego i edukacyjnego 108 UP (32 os. bezrobotne i 76 os. biernych zawodowo) poprzez udział w doradztwie, szkoleniach i stażach zawodowych b) zatrudnienie min. 37 UP spełniających poszczególne kryteria GD w oparciu o wskaźnik efektywności zatrudnieniowej oraz utworzenie działalności gosp. przez co najmniej 14 UP (samozatrudnienie).

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowią os. w wieku 15 – 29 lat (w tym niepełnosprawne) z woj. dolnośląskiego, bez pracy (niezarejestrowane w urzędach pracy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, z wyłączeniem grupy określonej w SZOOP dla trybu konkursowego w Działaniu 1.3 / Poddziałaniu nr 1.3.1. W proj. będą mogły wziąć udział os. zamieszkujące (w rozumieniu KC) na obszarze powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego, strzelińskiego i ząbkowickiego. Uczestnikami proj. będzie 108 osób (32 os. bezrobotne i 76 os. biernych zawodowo), w tym.: -60 kobiet (55,55%), -16 osób z niepełnosprawnościami (14,8%), 8 os. długotrwale bezrobotnych (7,4%) , -44 os. zamieszkujące (w rozumieniu KC) tereny wiejskie (40,74%).

Zadania realizowane w ramach projektu:

1. Wsparcie diagnostyczno-motywacyjne – IPD, doradztwo zaw. 2. Wsparcie zatrudnienia – szkolenia zaw., doradztwo i pośrednictwo pracy, staże zaw. 3. Wsparcie samozatrudnienia – doradztwo, szkolenia, dotacje, wsparcie pomostowe. 4. Wsparcie osób z niepełnosprawnością – asystent ON i doradztwo dla ON. 5. Kontraktowanie usług rynku pracy.

Główne rezultaty: Ukończenie interwencji wspieranej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych przez 32 os. bezrobotne oraz 76 os. biernych zawodowo. Podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 39 UP zgodnie z kryteriami efektywności zatrudnieniowej i utworzenie działalności gosp. przez co najmniej 14 UP.

Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 Okres realizacji projektu: od: 2017-01-01 do: 2018-11-30

Wartość projektu 1 978 356,00 zł

Wkład własny 98 986,00 zł

Dofinansowanie 1 879 370,00 zł

Projekt „Szansa dla Młodych – edycja II” nr POWER.01.02.01-02-0215/16-00, okres realizacji od 2017-01-01 do 2018-11-30 jest realizowany w ramach 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy przez Fundację Manufaktura Inicjatyw i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

       

Partnerzy