Main menu

Szansa dla Młodych – edycja II

Aktualizacja dnia 10.08.2018

Obecnie prowadzona jest rekrutacja na terenie powiatu dzierżoniowskiego oraz strzelińskiego, szukamy dwóch osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

logo_2edycja

 

Zapraszamy młode osoby, w wieku 15-29 lat, zamieszkujące powiat dzierżoniowski, strzeliński, ząbkowicki oraz kłodzki, które obecnie nie mają żadnego zajęcia: nie uczą się, nie szkolą się i nie mają pracy, są bierne zawodowo oraz niezarejestrowane w Urzędach Pracy do udziału w projekcie „Szansa dla Młodych – edycja II”.

W ramach projektu oferujemy:

  • doradztwo zawodowe
  • pośrednictwo pracy
  • szkolenia zawodowe
  • staże zawodowe

Uczestnikom projektu zapewniamy:

  • stypendia stażowe
  • wyżywienie
  • zwrot kosztów dojazdu

Dokumenty rekrutacyjne obejmują:

Formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją i oświadczeniami, zgodny ze wzorem umieszczonym na stronie manufakturainicjatyw.pl; www.fundacjaimago.pl

W przypadku osób z niepełnosprawnościami:
– Kserokopia urzędowego zaświadczenia: odpowiedniego orzeczenia lub innego dokumenty poświadczającego stan zdrowia.

Zgłoszenia uczestnictwa w Projekcie dla mieszkańców z Powiatu Dzierżoniowskiego oraz Strzelińskiego przyjmowane są w biurze Projektu we Wrocławiu, ul. Curie – Skłodowskiej 55/61, lok. 405, 406, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:30 – 16:30 oraz w Centrum Aktywizacji Społecznej w Dzierżoniowie przy ulicy Nowowiejskiej 88.

Projekt realizowany w Partnerstwie z Fundacją Imago

Zgłoszenia uczestnictwa w Projekcie dla mieszkańców z Powiatu Ząbkowickiego oraz Kłodzkiego przyjmowane są we Wrocławiu w biurze partnera, ul. Hallera 123, od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 16:00. Dodatkowo partner prowadzi Punkt Rekrutacyjny w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Kolejowa 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 16:00.

Szczegółowych informacji udziela:

Powiat  dzierżoniowski:
Iwona Tarnogórska-Sulik
tel. 71 347 95 19, e-mail: i.tarnogorskai@manufakturainicjatyw.pl
oraz
Centrum Aktywizacji Społecznej w Dzierżoniowie
tel. 74 834 25 05, e-mail: cas.dzierzoniow@gmail.com

Powiat strzeliński:
Radosław Kujath
tel. 506 039 548, e-mail: r.kujath@manufakturainicjatyw.pl

Formularz zgłoszeniowy wraz z oceną (do II edycji)
Deklaracja uczestnictwa (II edycja)
Oświadczenie (II edycja)
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie (II edycja)
Formularz rozmowy rekrutacyjnej (II edycja)
Regulamin udzielania wsparcia finansowego na rozwój działalności gospodarczej II edycja
Zał. 1 do Reg.wzór-umowy-o-świadczenie-usług-szkoleniowych
Zał. 2 do Reg. umowa o św. usł. szkoleniowo doradczych po przyznaniu wsparcia
Zał. 3 do Reg. Wzór Wniosku o przyznanie wsp. finansowego
Zał. 4 do Regulaminu Karta Oceny Formalnej
Zał. 5 do Reg Regulamin KOW
Zał. 6 do Reg. Wzór umowy o przyznanie wsp.finansowego
Zał. 7 do Reg. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
Zał. 8 do Reg. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsp. pomostowego
Zał. 9 do Reg. Umowa o przyznanie podstawowego wsparcia pomostwowego
Zał. 10 do Reg Um o przyznanie wsp pomostowego przedł

Harmonogram na listopad 2018:
Harmonogram -Szansa dla Młodych -edycja II – listopad 2018
Harmonogram na październik 2018:
Harmonogram-Szansa dla Młodych -edycja II – październik 2018

Harmonogram na wrzesień 2018:
Harmonogram-Szansa dla Młodych – edycja II – wrzesień 2018

Harmonogram na sierpień 2018:
Harmonogram – Szansa dla Młodych – edycja II – sierpień 2018
Harmonogram na czerwiec 2018:
Harmonogram – Szansa dla Młodych – edycja II – czerwiec 2018
Harmonogram na maj 2018:
Harmonogram – Szansa dla Młodych – edycja II – maj 2018
Harmonogram na marzec 2018:
Harmonogram – Szansa dla Młodych – edycja II – marzec 2018
Harmonogram na styczeń/luty 2018:
Harmonogram – Szansa dla Młodych – edycja II – styczeń, luty 2018
Harmonogram na grudzień 2017:
Harmonogram – Szansa dla Młodych – edycja II – grudzień 2017
Harmonogram na listopad 2017:
Harmonogram – Szansa dla Młodych – edycja II – listopad 2017
Harmonogram na październik 2017:
Harmonogram – Szansa dla Młodych – edycja II – październik 2017
Harmonogram na wrzesień 2017:
Harmonogram – Szansa dla Młodych – edycja II – wrzesień 2017
Harmonogram na sierpień 2017:
Harmonogram – Szansa dla Młodych – edycja II – sierpień 2017
Harmonogram na lipiec 2017:
Harmonogram – Szansa dla Młodych – edycja II – lipiec 2017
Harmonogram na czerwiec 2017:
Harmonogram – Szansa dla Młodych – edycja II – czerwiec 2017
Harmonogram na maj 2017:
Harmonogram -Szansa dla Młodych – edycja II – maj 2017
Harmonogram na kwiecień 2017:
Harmonogram – Szansa dla Młodych – edycja II – kwiecień 2017

 

Szansa dla Młodych edycja 2 plakat

Cel projektu

Zwiększenie możliwości zatrudnienia 108 (60K i 48M) os. młodych w wieku do 29 l. z obszarów objętych wsparciem proj., pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowo-edukacyjnej oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 51 UP.

Cel główny projektodawca planuje osiągnąć poprzez:

a) wzrost potencjału zawodowego i edukacyjnego 108 UP (32 os. bezrobotne i 76 os. biernych zawodowo) poprzez udział w doradztwie, szkoleniach i stażach zawodowych,
b) zatrudnienie min. 37 UP spełniających poszczególne kryteria GD w oparciu o wskaźnik efektywności zatrudnieniowej oraz utworzenie działalności gosp. przez co najmniej 14 UP (samozatrudnienie).

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowią os. w wieku 15 – 29 lat (w tym niepełnosprawne) z woj. dolnośląskiego, bez pracy (niezarejestrowane w urzędach pracy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, z wyłączeniem grupy określonej w SZOOP dla trybu konkursowego w Działaniu 1.3 / Poddziałaniu nr 1.3.1.

W proj. będą mogły wziąć udział os. zamieszkujące (w rozumieniu KC) na obszarze powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego, strzelińskiego i ząbkowickiego.

Uczestnikami proj. będzie 108 osób (32 os. bezrobotne i 76 os. biernych zawodowo), w tym.:
-60 kobiet (55,55%),
-16 osób z niepełnosprawnościami (14,8%),
– 8 os. długotrwale bezrobotnych (7,4%) ,
– 44 os. zamieszkujące (w rozumieniu KC) tereny wiejskie (40,74%).

Zadania realizowane w ramach projektu:

1. Wsparcie diagnostyczno-motywacyjne – IPD, doradztwo zaw.
2. Wsparcie zatrudnienia – szkolenia zaw., doradztwo i pośrednictwo pracy, staże zaw.
3. Wsparcie samozatrudnienia – doradztwo, szkolenia, dotacje, wsparcie pomostowe.
4. Wsparcie osób z niepełnosprawnością – asystent ON i doradztwo dla ON.
5. Kontraktowanie usług rynku pracy.

Główne rezultaty:
– ukończenie interwencji wspieranej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych przez 32 os. bezrobotne oraz 76 os. biernych zawodowo,
– podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 39 UP zgodnie z kryteriami efektywności zatrudnieniowej i utworzenie działalności gosp. przez co najmniej 14 UP.

Partnerem Projektu jest Fundacja Imago

Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 Okres realizacji projektu: od: 2017-01-01 do: 2018-11-30

Wartość projektu 1 978 356,00 zł

Wkład własny 98 986,00 zł

Dofinansowanie 1 879 370,00 zł

Projekt „Szansa dla Młodych – edycja II” nr POWER.01.02.01-02-0215/16-00, okres realizacji od 2017-01-01 do 2018-11-30 jest realizowany w ramach 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy przez Fundację Manufaktura Inicjatyw i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Partnerzy