Main menu

Szansa dla Młodych

Aktualizacja 23.07.2018:

Informujemy, że wraz z końcem czerwca 2018r. zakończył się realizowany projekt „Szansa dla Młodych” – edycja I.

szansadlamlodych_logo_kwadrat1

 

Zapraszamy młode osoby, w wieku 15-29 lat, zamieszkujące powiat dzierżoniowski, strzeliński, ząbkowicki oraz kłodzki, które obecnie nie mają żadnego zajęcia: nie uczą się, nie szkolą się i nie mają pracy, do udziału w projekcie „Szansa dla Młodych”.

W ramach projektu oferujemy:

 • doradztwo zawodowe
 • wsparcie psychologiczne
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia zawodowe
 • szkolenia komputerowe
 • trening umiejętności społecznych
 • staże zawodowe
 • wsparcie doradcze i finansowe przy zakładaniu działalności gospodarczej

Uczestnikom projektu zapewniamy:

 • dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcie pomostowe
 • stypendia stażowe
 • wyżywienie
 • zwrot kosztów dojazdu

Dokumenty rekrutacyjne obejmują:

Formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją i oświadczeniami, zgodny ze wzorem umieszczonym na stronie manufakturainicjatyw.pl; www.fundacjaimago.pl

W przypadku osób zarejestrowanych w PUP i z niepełnosprawnością:

– Zaświadczenie / informacja z Powiatowego Urzędu Pracy o czasie pozostawania w rejestrze bezrobotnych,
– Kserokopia urzędowego zaświadczenia: odpowiedniego orzeczenia lub innego dokumenty poświadczającego stan zdrowia.

Zgłoszenia uczestnictwa w Projekcie przyjmowane są w biurze Projektu we Wrocławiu, ul. Curie – Skłodowskiej 55/61, lok. 405, 406, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:30 – 16:30 oraz dla mieszkańców Powiatu Dzierżoniowskiego punkt informacyjny znajduje się w siedzibie Centrum Aktywizacji Społecznej w Dzierżoniowie przy ulicy Nowowiejskiej 88.

Projekt realizowany w Partnerstwie z Fundacją Imago

Szczegółowych informacji udziela:

Powiat  dzierżoniowski:
Iwona Tarnogórska
tel. 71 347 95 19, e-mail: i.tarnogorska@manufakturainicjatyw.pl
oraz
Centrum Aktywizacji Społecznej w Dzierżoniowie
tel. 74 834 25 05, e-mail: cas.dzierzoniow@gmail.com

Powiat strzeliński:
Radosław Kujath
tel. 506 039 548, e-mail: r.kujath@manufakturainicjatyw.pl

 

Formularz zgłoszeniowy (do edycji)
Regulamin ogólny I edycja
Regulamin udzielania wsparcia finansowego na rozwój działalności gospodarczej I edycja
Deklaracja uczestnictwa
Formularz rozmowy kwalifikacyjnej
Zał. 1 do Reg wzór umowy o świadczenie usług szkoleniowych
Zał. 2 do Reg. umowa o św. usł. szkoleniowo doradczych po przyznaniu wsparcia
Zał. 3 do Reg. Wzór Wniosku o przyznanie wsp. finansowego
Zał. 4 do Regulaminu Karta Oceny Formalnej
Zał. 5 do Reg Regulamin KOW
Zał. 6 do Reg. Wzór umowy o przyznanie wsp.finansowego
Zał. 7 do Reg. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
Zał. 8 do Reg. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsp. pomostowego
Zał. 9 do Reg. Umowa o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
Zał. 10 do Reg Um o przyznanie wsp pomostowego przedłużonego

Harmonogram na czerwiec 2018:
Harmonogram – Szansa dla Młodych – edycja I – czerwiec 2018
Harmonogram na maj 2018:
Harmonogram – Szansa dla Młodych – edycja I – maj 2018
Harmonogram na kwiecień 2018:
Harmonogram – Szansa dla Młodych – edycja I – kwiecień 2018
Harmonogram na marzec 2018:
Harmonogram – Szansa dla Młodych – edycja I – marzec 2018
Harmonogram na luty 2018:
Harmonogram – Szansa dla Młodych – edycja I – luty 2018
Harmonogram na grudzień 2017:
Harmonogram – Szansa dla Młodych – edycja I – grudzień 2017
Harmonogram na listopad 2017:
Harmonogram – Szansa dla Młodych – edycja I – listopad 2017
Harmonogram na październik 2017:
Harmonogram – Szansa dla Młodych – edycja I – październik 2017
Harmonogram na wrzesień 2017:
Harmonogram – Szansa dla Młodych – edycja I – wrzesień 2017
Harmonogram na sierpień 2017:
Harmonogram – Szansa dla Młodych – edycja I – sierpień 2017

Szansa dla Młodych plakat

Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia 132 (72K i 60M) osób młodych w wieku 15 – 29 lat z obszarów objętych wsparciem projektu, pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowo-edukacyjnej oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 61 UP.
Grupę docelową stanowią osoby zamieszkałe na terenie powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego, strzelińskiego oraz ząbkowickiego, w wieku 15-29 lat bez pracy (w tym osoby niezarejestrowane w urzędach pracy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, z wyłączeniem grupy określonej w SZOOP dla trybu konkursowego w Działaniu 1.3 / Poddziałaniu nr 1.3.1
Zakłada się, że w projekcie wezmą udział 132 osoby, w tym minimum:
– 72 kobiety (54,5%),
– 18 osób niepełnosprawnych (13,6%),
– 10 osób długotrwale bezrobotnych (7,6%),
– 53 osoby zamieszkujące ( w rozumieniu KC) tereny wiejskie (40,2%).

Zadania realizowane w ramach projektu:

 1. Rekrutacja.
 2. Wsparcie diagnostyczno-motywacyjne.
 3. Wsparcie zatrudnienia.
 4. Działalność gospodarcza.
 5. Asystent osoby niepełnosprawnej.
 6. Kontraktowanie usług rynku pracy

Główne rezultaty: Ukończenie interwencji wspieranej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych przez 92 osoby bezrobotne oraz 40 osób biernych zawodowo.

Podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 61 UP (w tym 47 UP w oparciu o wskaźnik efektywności zatrudnieniowej i utworzenie działalności gosp. przez co najmniej 14 UP).

Partnerem Projektu jest Fundacja Imago

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Wysokość dofinansowania 1 828402,56 zł

Wartość projektu  1 926 082,56 zł
Wkład własny  97 680,00 zł
Dofinansowanie 1 828402,56 zł

harmonogram działań
1. Promocja projektu – do 30.06.2018
2. Rekrutacja – zakończona
3. Wsparcie doradcy klienta- do 30.06.2018
4. Szkolenia zawodowe- w realizacji, otwarta lista uczestników szkoleń do 01.06.2018
5. Szkolenie kompetencji ICT na rynku pracy- trwa nabór 11 uczestników- termin realizacji szkolenia 04.05.2018-30.06.2018
6. Staże zawodowe- w realizacji, zamknięta lista uczestników staży
7. Wsparcie dotacyjne i pomostowe finansowe – zakończone
8. Doradztwo dla osób z niepełnosprawnościami –  doradztwo z zakresu prawnych aspektów zatrudnienia ON, korzystania z PFRON, świadczeń rentowych i socjalnych, doradztwo rewalidacyjne, medyczne oraz w zakresie bezpieczeństwa stanowiska pracy.

Projekt „Szansa dla Młodych” nr POWER.01.02.02-02-0157/15-00, okres realizacji od 2016-04-01 do 2018-06-30, jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych przez Fundację Manufaktura Inicjatyw i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

     

    

   

Partnerzy