Wolontariat dla osób od 15 do 29 r.ż.

Projekt „Wolontariat – Mój pierwszy krok na rynek pracy! ” realizowany jest przez Fundację Manufaktura Inicjatyw z siedzibą we Wrocławiu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 55/61 lok. 405, 406, w partnerstwie z Fundacją Edukacji Nowoczesnej z siedzibą, w Warszawie ul. Jana Kochanowskiego 32.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.4 Młodzież solidarna w działaniu Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Osoby w wieku 15-29 lat, w tym:

- uczące się w ostatnich latach danego etapu edukacji na poziomie minimum 40% uczestników;

- młodzież w szczególnie trudnej sytuacji na poziomie minimum 20% uczestników, w tym m.in młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę, w tym: wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych; wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej, matki opuszczające pieczę, wychowankowie i absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii, wychowankowie i absolwenci specjalnych ośrodków szkolnowychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych, matki przebywające w domach samotnej matki;

- osoby z niepełnosprawnościami na poziomie minimum 20% uczestników projektu.

Do projektu rekrutujemy osoby, których kompetencje społeczne wymagają rozwoju z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy.
1. Rekrutacja 03.2019 – 50 osób, 5 grup x min. 10 osób; rekrutujemy z górką tzn. 11-12 osób do grupy

- Kandydat samodzielnie wypełnia kwestionariusz ( samoocena )
- Opiekun wraz z kandydatem wypełnia kwestionariusz
- Psycholog przeprowadza test. Następnie na podstawie samooceny kandydata, kwestionariusza opiekuna i testu psychologa kwalifikuje uczestnika do projektu.

2. Szkolenia 04.2019-10.2019

- Blok pierwszy dotyczący wolontariatu – 28 godz./grupę
- Blok drugi tematyczny – 16 godz./grupę; temat w zależności od specjalizacji grupy

3. Praca w grupach- 20 spotkań x 4 godziny;
04.2019-12.2019

- Spotkanie integracyjne – 1 spotkanie
- Określenie zadania, pracy na rzecz społeczności lokalnej, którymi zajmować się będzie grupa.- 2 spotkanie
- Opracowanie Programu, sporządzenie biznes panu- 3-4 spotkanie
- Wnioskowanie o grant na działanie grupy, przedstawienie biznesplanu Zespołowi Oceny Biznesplanu ( 3 os.)- 5 spotkanie
- Realizacja zadania – 6-15 spotkanie
- Opracowanie raportu z prac grupy oraz przygotowanie prezentacji lub filmu – 16-20 spotkanie.

4. Gala Wolontariatu – 12.2019
5. Zakończenie – 12.2019
Biuro projektu prowadzone przez Fundację Manufaktura Inicjatyw mieści się przy ul. Curie-Skłodowskiej 55/61 lok. 405,406, 50-369 Wrocław, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 09:30-15:00.

Informacje Kontaktowe
Wrocław

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61, lok. 405, 406 50-369 Wrocław

Dzierżoniów

ul. Świdnicka 24, 58-200 Dzierżoniów

Newsletter

Skip to content