Main menu

Wolontariat – Mój pierwszy krok na rynek pracy !

Projekt „Wolontariat – Mój pierwszy krok na rynek pracy! ” realizowany jest przez Fundację Manufaktura Inicjatyw z siedzibą we Wrocławiu ul.  Marii Curie-Skłodowskiej 55/61 lok. 405, 406, w partnerstwie z Fundacją Edukacji Nowoczesnej z siedzibą, w Warszawie ul.  Jana Kochanowskiego 32. 

Biuro projektu prowadzone przez Fundację Manufaktura Inicjatyw mieści się przy ul. Curie-Skłodowskiej 55/61 lok. 405,406, 50-369 Wrocław, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 09:30-15:00.

Grupa docelowa 50 os. młodych w wieku 15-29 lat w tym z wyszczególnieniem grup:

 • uczące się w ostatnich latach danego etapu edukacji na poziomie minimum 40% uczestników;
 • młodzież w szczególnie trudnej sytuacji na poziomie minimum 20% uczestników, w tym m.in młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę, w tym: wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych; wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej, matki opuszczające pieczę, wychowankowie i absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii, wychowankowie i absolwenci specjalnych ośrodków szkolnowychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych, matki przebywające w domach samotnej matki,
 • osoby z niepełnosprawnościami na poziomie minimum 20% uczestników projektu

Do projektu rekrutujemy osoby, których kompetencje społeczne wymagają rozwoju z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy.

Rezultatem projektu jest nabycie kompetencji społecznych.

Zadania

 1. Rekrutacja 03.2019 – 50 osób, 5 grup x min. 10 osób; rekrutujemy z górką tzn. 11-12 osób do grupy
 • Kandydat samodzielnie wypełnia kwestionariusz ( samoocena )
 • Opiekun wraz z kandydatem wypełnia kwestionariusz
 • Psycholog przeprowadza test. Następnie na podstawie samooceny kandydata, kwestionariusza opiekuna i testu psychologa kwalifikuje uczestnika do projektu.
 1. Szkolenia 04.2019-10.2019
 • Blok pierwszy dotyczący wolontariatu – 28 godz./grupę
 • Blok drugi tematyczny – 16 godz./grupę; temat w zależności od specjalizacji grupy
 1. Praca w grupach- 20 spotkań x 4 godziny; 04.2019-12.2019
 • Spotkanie integracyjne – 1 spotkanie
 • Określenie zadania, pracy na rzecz społeczności lokalnej, którymi zajmować się będzie grupa.- 2 spotkanie
 • Opracowanie Programu, sporządzenie biznes panu- 3-4 spotkanie
 • Wnioskowanie o grant na działanie grupy, przedstawienie biznesplanu Zespołowi Oceny Biznesplanu ( 3 os.)- 5 spotkanie
 • Realizacja zadania – 6-15 spotkanie
 • Opracowanie raportu z prac grupy oraz przygotowanie prezentacji lub filmu – 16-20 spotkanie.
 1. Gala Wolontariatu – 12.2019
 2. Zakończenie – 12.2019

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.4 Młodzież solidarna w działaniu Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partnerzy