Main menu

Wsparcie organizacji i inicjatyw społecznych

Fundacja wspiera wolontariat, inicjatywy społeczne i organizacje pozarządowe.
Osoby, które chcą pracować jako wolontariusze oraz grupy nieformalne, fundacje i stowarzyszenia chcące realizować działania na rzecz swojego środowiska lokalnego zapraszamy do współpracy.

Oferujemy wsparcie doradcze, szkoleniowe i organizacyjne z zakresu:
– warsztat animatora – narzędzia i metody działania w realizacji inicjatyw,
– diagnoza potencjału środowiska lokalnego, tworzenie mapy zasobów i potrzeb,
– jak pobudzać mieszkańców do działania na rzecz rozwoju swoich społeczności, jak tworzyć sieci współpracy i rozwijać komunikację w środowisku,
– prowadzenie spotkań, budowanie i motywowanie zespołu,
– inicjowanie i rozwój organizacji pozarządowych,
– tworzenie partnerstw, współpraca z instytucjami lokalnymi (samorząd, NGO, media, biznes),
– sposoby promocji działań w środowisku lokalnym,
– praca metodą projektów,
– pozyskiwanie zasobów i środków do działań w środowisku lokalnym,
– wypracowanie inicjatyw.

Partnerzy