Zadzwoń do nas:

+48 71 347 95 19

Zadzwoń do nas:

+48 71 347 95 19

Wrocław
 

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61,
lok. 405, 406
50-369 Wrocław

Dzierżoniów
 

ul. Świdnicka 24,
58-200 Dzierżoniów

 
 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA PRACOWNIKA SOCJALNEGO
 

Fundacja Manufaktura Inicjatyw poszukuje pracownika socjalnego (2/3 etatu) do Klubu Integracji Społecznej w Trzebnicy (KIS) w ramach Projektu „Integracja – Aktywizacja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


Opis stanowiska:

 

- współudział w rekrutacji uczestników KIS,

- obsługa uczestników KIS, tj. przyjmowanie dokumentów, udzielanie informacji o projekcie, informowanie o zajęciach etc.

- sporządzanie dokumentacji projektowej,

- sprawowanie opieki nad uczestnikiem KIS przez cały okres jego uczestnictwa w projekcie,

- monitoring i wsparcie uczestników KIS w realizacji programu na wzór kontraktu oraz indywidualnego programu działania w zakresie reintegracji społecznej,

- pomoc w organizacji pracy Klubu Integracji Społecznej,

- indywidualne spotkania z uczestnikami KIS w celu analizy sytuacji uczestnika, jego motywowania i realizacji reintegracji i aktywizacji społecznej,

- prowadzenie pracy socjalnej oraz innych działań, w tym usług społecznych oraz działań pomocowych

- pomoc w wykorzystywaniu przez uczestnika KIS swoich uprawnień i zasobów w celu poprawy swojej sytuacji m.in. finansowej, rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej,

- realizowanie pracy socjalnej zgodnie z etapami metodycznymi działania nastawionej na zmianę uczestnika KIS poprzez stworzenie odpowiedniej relacji pomocowej,

- prowadzenie poradnictwa socjalnego w zakresie rozwiązywania spraw życiowych uczestników KIS,

- pomoc w uzyskaniu dla uczestników KIS będących w trudnej sytuacji życiowej odpowiedniego poradnictwa i wsparcia ze strony innych instytucji,

- reprezentowanie interesów uczestnika KIS, pośredniczenie w kontaktach z innymi instytucjami, w szczególności z obszaru pomocowego

- rozszerzenie sieci kontaktów poprzez ułatwienie uczestnikowi KIS nawiązywania kontaktów z innymi oraz aktywizowanie ich do poszukiwania zasobów w swoim otoczeniu,

- budowanie sieci wsparcia dla uczestnika KIS dzięki aktywizacji otoczenia: rodziny, społeczności lokalnej, instytucji publicznych i niepublicznych,

- współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami i instytucjami w celu reintegracji i aktywizacji społecznej uczestników KIS,

- organizacja i prowadzenie spotkań integracyjno - okolicznościowych dla uczestników KIS,

- współprowadzenie zajęć służących reintegracji społecznej w ramach Klubu Integracji Społecznej

- praca w terenie/ w środowisku w zakresie niezbędnym do realizacji celów reintegracji i aktywizacji społecznej,

- udział w monitoringu i sprawozdawczości projektu

 

 

Wymagania

 • uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 i art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

 • wymagany min. dwuletni staż pracy na podobnym stanowisku

 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie

 • zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku objętym naborem:

 • Praca z komputerem powyżej 4 godzin dziennie, realizacja obowiązków poza stałym miejscem pracy – w środowiskach klientów.

 • Miejsce pracy: Klub Integracji Społecznej w Trzebnicy.


Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy (CV).

 • oświadczenie kandydata o posiadanym wykształceniu.

 • oświadczenie kandydata o stażu pracy.

 • oświadczenie kandydata o kwalifikacjach zawodowych.

 

 

Do aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Oferujemy:

 • umowę o pracę (wymiar 2/3 etatu)

 • rozwój zawodowy i możliwość realizacji własnych pomysłów

 • udział w ciekawym i kreatywnym projekcie

 • możliwość udziału w szkoleniach rozwijających kompetencje

 • pracę w miłej atmosferze

 

 

Wymagane dokumenty tj. oświadczenia, powinny być własnoręcznie podpisane.

Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie jest Fundacja Manufaktura Inicjatyw .

Dokumenty z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracownik socjalny” można składać w terminie do 24.09. 2021 r., do godz. 15:30. - za pośrednictwem poczty w zaklejonych kopertach lub - mailowo na adres m.jakacka@manufakturainicjatyw.pl lub osobiście w biurze Fundacji we Wrocławiu (ul. Curie-Skłodowskiej 55/61/lok. 405, 406, 50-369 Wrocław).

Fundacja Manufaktura Inicjatyw poszukuje pracownika socjalnego do Klubu Integracji Społecznej w Trzebnicy

10 września 2021

INNE Aktualności

09 maja 2022
Szanowni Państwo, w związku z wpłynięciem niewystarczającej liczby zgłoszeń do projektu „Własna firma – własne
21 kwietnia 2022
Szanowni Państwo, w związku z wpłynięciem niewystarczającej liczby zgłoszeń do projektu „Własna firma – własne
12 kwietnia 2022
Szanowni Państwo, publikujemy listę zawierającą wyniki oceny merytorycznej wniosków w wsparcie pomostowe w projekcie PRACUJĘ
Wrocław
 

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61,
lok. 405, 406
50-369 Wrocław

Dzierżoniów
 

ul. Świdnicka 24,
58-200 Dzierżoniów

 
 
tel.  74 834 24 79

KONTAKT:

Trzebnica
 

ul. Świętej Jadwigi 33/4
55-100 Trzebnica