...
Trzebnica
 

ul. Świętej Jadwigi 33/4
55-100 Trzebnica

 
 

Zadzwoń do nas:

+48 71 347 95 19

Zadzwoń do nas:

+48 71 347 95 19

Wrocław
 

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61,
lok. 405, 406
50-369 Wrocław

Dzierżoniów
 

ul. Świdnicka 24,
58-200 Dzierżoniów

 
 
 • Kurs komputerowy

 • Szkolenia zawodowe

 • Staże zawodowe u lokalnych pracodawców

 • Specjalistyczne doradztwo dla osób z niepełnosprawnością

 • Asystenci osoby z niepełnosprawnością

 • Trenerzy pracy

 • Wsparcie psychologiczne, prawne, medyczne, pedagogiczne

 • Grupy samopomocowe

 • Terapie psychologiczne, rodzinne lub psychospołeczne

 • Spotkania integracyjne/okolicznościowe

 

Wrocław
 

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61,
lok. 405, 406
50-369 Wrocław

Dzierżoniów
 

ul. Świdnicka 24,
58-200 Dzierżoniów

 
 

KONTAKT:

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 

INNE PROJEKTY

         ZAPEWNIAMY

 

 • stypendia szkoleniowe i stażowe

 • wyżywienie

 • zwrot kosztów dojazdu

 • materiały szkoleniowe

Dokumenty do pobrania:

własna_firma

                  Droga do
                   zatrudnienia 

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja „Manufaktura Inicjatyw” od 1.09.2021 realizuje projekt pt. „Integracja - Aktywizacja” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

 

 

 

 

 


Dla mieszkańców powiatu trzebnickiego i powiatu milickiego pozostających bez zatrudnienia (bezrobotni, nieaktywni i bierni zawodowo) w tym osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym, wymagającym w pierwszej kolejności aktywizacji społecznej, osób zależnych od uczestników projektu oraz otoczenia tych osób (w zakresie jakim to jest niezbędne dla udzielenia wsparcia uczestnikowi projektu).

 

Celem projektu jest:

Wzrost aktywnego włączenia 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez aktywizację społeczną oraz wzrost szans na zatrudnienie, w tym 10 osób z niepełnosprawnościami.

 

OFERUJEMY

 

 • Uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej

 • Realizacja Indywidualnego Planu Działania, Ścieżki Reintegracji, Kontraktu Socjalnego

 • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

 • Indywidualne poradnictwo

 • Pośrednictwo pracy

 • Szkolenie z aktywizacji społecznej

 • Szkolenia z kompetencji zawodowych

 • Kafejka internetowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Pierwszeństwo udziału w projekcie mają następujące osoby:
 
• osoby lub rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego
• osoby z niepełnosprawnością  w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi w tym z niepełnosprawnością  intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
• osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z realizacją programów rewitalizacji- preferencja dotyczy osób, które zamieszkują na terenie objętym zatwierdzonym programem.
• osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ 2014-2020


Działania projektowe realizowane będą w ramach usług reintegracji
społeczno
zawodowej realizowanej w Klubie Integracji Społecznej.
Udzielane wsparcie ma charakter zindywidualizowany i odbywa się
w oparciu o diagnozę sytuacji społeczno - zawodowej każdego uczestnika.

Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne

Działanie: 9.1 Aktywna integracja
Pod działanie: 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne

 

Termin realizacji projektu:
1.09.2021 - 28.02.2023
 

Całkowita wartość projektu: 1763 946,00

Całkowita kwota dofinansowania: 1 499 354,00 zł
Wkład własny: 264 592,00 zł

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuro projektu w Trzebnicy:

ul. Świętej Jadwigi 33/4
tel. 71 376 57 27,
kis@manufakturainicjatyw.pl