W ramach Projektu OFERUJEMY:

 

            ü   Pośrednictwo pracy,

           ü   Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,

           ü   Warsztaty motywacyjne,

           ü   Szkolenia zawodowe,

           ü   Staże zawodowe,

           ü   Subsydiowane zatrudnienie,

           ü   Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 
 


W ramach Projektu ZAPEWNIAMY: 
 

      ü    Stypendium szkoleniowe i stażowe,
     
ü    Zwrot kosztów dojazdu, 
      
ü    Poczęstunek.
     
     
Trzebnica
 

ul. Świętej Jadwigi 33/4
55-100 Trzebnica

 
 

Młodzi, aktywni na rynku pracy  podnoszą kwalifikacje i zdobywają doświadczenie

Wrocław
 

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61,
lok. 405, 406
50-369 Wrocław

Dzierżoniów
 

ul. Świdnicka 24,
58-200 Dzierżoniów

KONTAKT:

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

 

Partner: Fundacja Edukacji Nowoczesnej z Warszawy
Okres realizacji: od 01 września 2018 do 31 grudnia 2020 r.

 

 

ODBIORCY: Osoby w wieku 15-29 lat, z obszaru woj. dolnośląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego:


pracujące: których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej, „ubodzy pracujący”; 
                  osoby zatrudnione na umowach krótko-terminowych,
                  osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych, na umowach o dzieło, „ubodzy pracujący”;


bez pracy: bierne zawodowo, nie kształcące się, nie uczące się; 

Z następujących grup docelowych

          

    -   które opuściły pieczę zastępczą,

    -   które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii,

    -   które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze,

    -   które zakończyły naukę w szkole specjalnej,

    -   matki przebywające w domach samotnej matki,

    -   które opuściły zakład karny lub areszt śledczy,

    -   które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich,

    -   które opuściły zakłady pracy chronionej.

Zadzwoń do nas:

+48 71 347 95 19

        

                   Droga do
                zatrudnienia

        

własna_firma

INNE PROJEKTY