Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Działanie 9,1 Aktywna integracja, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

 

 

 

 


Okres realizacji: od  01.09.2021 do 31.05.2022 r. 


W  programie biorą udział niepracujące osoby pełnoletnie z powiatów: wałbrzyskiego, m. Wałbrzych, 
świdnickiego, dzierżoniowskiego, m. Wrocław, wrocławskiego, w tym:

 

 • osoby bezrobotne w tym długotrwale bezrobotne

 • osoby bierne zawodowo

 • osoby z niepełnosprawnościami

 • osoby będące klientami MOPS, PCPR

 • osoby zagrożone wykluczeniem społecznym

 • osoby zagrożone ubóstwem


Cel:


 - wzrost aktywności społeczno - zawodowej wśród 150 osób ( 90 kobiet, 60 mężczyzn ) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
 - nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej

 - nabycie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego przez uczestników projektu, co przyczyni się do poprawy
ich sytuacji na rynku pracy.

 

Oferujemy:

 

 • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

 • indywidualne poradnictwo psychologiczno-społeczne

 • grupowe warsztaty aktywizacji społecznej

 • grupowe warsztaty zawodowych kompetencji interpersonalnych

 • grupowe warsztaty aktywizacji zawodowej

 • szkolenia zawodowe

 • indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy

 • staże zawodowe

 • wsparcie w postaci asystenta osoby z niepełnosprawnością 

 • terapię psychologiczną, rodzinną lub psychospołeczną dla uczestników, rodzin lub osób z otoczenia uczestników 

 

 

 

Zapewniamy:

 

 - poczęstunek w trakcie zajęć

 - stypendium szkoleniowe i stażowe

 - zwrot kosztów dojazdu

 - zwrot kosztów opieki nad osobą zależną podczas odbywania szkolenia i stażu

 


Formularz zgłoszeniowy, rekrutacyjny wraz z deklaracją pop

Regulamin uczestnictwa OBDA - II edycja poprawny
Umowa uczestnictwa w projekcie

 


W przypadku osób z niepełnosprawnościami wymagana jest kserokopia urzędowego zaświadczenia: odpowiedniego orzeczenia lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia.
 

Zgłoszenia uczestnictwa w projekcie będą przyjmowane w formie papierowej w biurach projektu we Wrocławiu i w Dzierżoniowie od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 15:00, jak również telefonicznie oraz mailowo poprzez skan podpisanych dokumentów przesłany na adres: rekrutacja@manufakturainicjatyw.pl

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod poniższe adresy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrocław
 

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61,
lok. 405, 406
50-369 Wrocław

Zadzwoń do nas:

+48 71 347 95 19

Zadzwoń do nas:

+48 71 347 95 19

Wrocław
 

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61,
lok. 405, 406
50-369 Wrocław

Dzierżoniów
 

ul. Świdnicka 24,
58-200 Dzierżoniów

 
 
Dzierżoniów
 

ul. Świdnicka 24,
58-200 Dzierżoniów

 
 

KONTAKT:

OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI - II EDYCJA

Zadzwoń do nas:

+48 71 347 95 19

INNE PROJEKTY

Trzebnica
 

ul. Świętej Jadwigi 33/4
55-100 Trzebnica

 
 

        

                Droga do
                 zatrudnienia

        

własna_firma