m.suda@ibisinstytut.pl

Zadzwoń do nas:

+48 71 347 95 19

Wrocław
 

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61,
lok. 405, 406
50-369 Wrocław

Dzierżoniów
 

ul. Świdnicka 24,
58-200 Dzierżoniów

 
 

KONTAKT:

Zespół Fundacji

Marcin Romanowski

Prezes Zarządu, doradca zawodowy, szkoleniowiec

Socjolog, doradca zawodowy i edukacyjny, coach, szkoleniowiec. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania NGO (Collegium Civitas) oraz job-coaching, doradztwo edukacyjne i zawodowe (SWPS). Od 2004r. związany z działalnością w sektorze organizacji pozarządowych, autor i koordynator projektów edukacyjnych i aktywizacji społeczno-zawodowej; prowadzi szkolenia i doradztwo z zakresu: zakładania i zarządzania NGO, tworzenia projektów, przedsiębiorczości i zakładania działalności gospodarczej, realizacji inicjatyw społecznych oraz warsztaty i doradztwo w zakresie aktywizacji zawodowej. Jest certyfikowanym trenerem programu dla osób planujących karierę, szukających pracy i zmieniających zawód „Spadochron”.Dorota Chrzanowska - Romanowska  

Członek Zarządu, prawnik, specjalista ds. prawnych i administracyjnych, specjalista ds. rekrutacji i trener pracy.

Ukończyła prawo (UWr) oraz Podyplomowe Studia Nauk o Rodzinie (PWT). Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych oraz doświadczenie edukacyjne w pracy z dziećmi i młodzieżą w Polsce i za granicą. Prowadzi szkolenia, doradztwo i konsultacje z zakresu prawa dla biznesu i organizacji pozarządowych. Jest członkiem Zespołu ds. Rozwoju Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego.

 


Ewa Kopeć

Pracownik biurowy, specjalista ds. rekrutacji i organizacji wsparcia.

W Fundacji zajmuję się organizacją i nadzorowaniem prac specjalistów, prowadzeniem biura, działaniami promocyjnymi jak również rekrutacją. Praca ta daje mi satysfakcję, uczy pokory i wzbogaca o nowe doświadczenia. Nieustannie uczę się nowego spojrzenia na to co robię. Prywatnie lubię spędzać czas z przyjaciółmi i czytać książki. W życiu kieruje się głównie sercem, staram się spełniać marzenia i dążyć do postawionych sobie celów.
 

 

Aneta Pruchniewska

Specjalista ds. realizacji projektów, asystent osób z niepełnosprawnością.

Zajmuje się: monitoringiem etapów wdrażania projektu i kontrolą tych etapów, nadzorowaniem realizacji wykonywanych zadań zgodnie z dokumentacją projektową oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym. Jako asystent osób z niepełnosprawnością zajmuje się: wsparciem merytorycznym i osobistym podopiecznych, pomocą podopiecznym przy realizacji zadań w projekcie, wspieraniem samoobsługi i niezależnego funkcjonowania podopiecznych w projekcie, otwieraniem podopiecznym przestrzeni do osiągania nowych umiejętności, kierowaniem możliwościami rozwoju podopiecznych, motywowaniem podopiecznych do aktywności społeczno-zawodowej, przygotowywaniem dokumentacji stażowej i innej podczas realizacji stażu przez podopiecznych.

Prywatnie: mama 3 dzieci, społecznik, bardzo aktywnie wspierająca Radę Osiedla w miejscu zamieszkania oraz Radę Rodziców przy szkołach córki i synów, z optymistycznym spojrzeniem na świat, nastawiona na pomoc potrzebującym. Miłośniczka kwiatów i wycieczek rowerowych. Amatorka dobrych książek i muzyki filmowej.

 

Urszula Mączka

Specjalista ds. realizacji projektów, asystent osób z niepełnosprawnością. 

Zajmuje się sporządzaniem wniosków o płatność, obsługą systemu SL, prowadzeniem monitoringu realizacji projektów, nadzorem nad osiągniętymi rezultatami, utrzymywaniem kontaktu z przedstawicielami Instytucji Pośredniczących, udzielaniem informacji i wyjaśnień nt. realizowanych projektów, obsługą dokumentacji projektowej.

Jestem osobą odpowiedzialną szybko uczę się nowych umiejętności, lubię ciekawe wyzwania i pracę wymagającą zaangażowania. Potrafię szybko podejmować decyzje, ale w razie wątpliwości nie waham się pytać o radę współpracowników czy przełożonych. Jedną z moich zalet jest solidność w wykonywaniu wieloetapowych zadań. Chętnie pracuję zarówno w zespole, jak i przy samodzielnie prowadzonych projektach. Praca z ludźmi daje mi satysfakcję.


 

Katarzyna Sapa
koordynator projektów

Mgr. socjologii, absolwent studiów MBA, przedsiębiorca. Posiada 15 letnie doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektami finansowanymi z UE w tym z EFS. Zarządzała ponad 30 projektami z UE. Od 08.2019 na zlecenie Fundacji kieruje proj. "Droga do zatrudnienia" i „Wolontariat – mój pierwszy krok na rynek pracy”. Od 5 lat szkoli beneficjentów i opiekunów projektów z Instytucji Pośredniczących z zakresu poprawnej realizacji projektów, udzielania zamówień i rozliczeń w SL. Posiada doświadczenie w udzielaniu dotacji na otwieranie działalności gosp. w ramach środków z EFS.

Zajmuje się nadzorem nad realizacją projektów, monitoringiem rezultatów, sporządzaniem wniosków o płatność, nadzorem nad procedurami i pracą personelu projektów.

 

 

 

Joanna Pawlak

psycholog

Ukończyła psychologię o specjalności psychologia kliniczna na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu oraz zarządzanie, specjalność: menedżer w Unii Europejskiej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Realizowała praktyki i staże w zakresie wsparcia psychologicznego w jednostkach NFZ. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania instytucją szkoleniową oraz doradztwa rozwoju personalnego. Prowadzi zajęcia grupowe oraz konsultacje i poradnictwo psychologiczne. Prywatnie uwielbia zwierzęta, podróże i spędzanie czasu z najbliższymi.

 

 

Wioletta Samsel

doradca zawodowy

Ukończyła studia podyplomowe „Marketing" (AE – Wrocław), „Zarządzanie Przedsiębiorstwem" (WSZSW– Warszawa) „Zarządzanie jakością" (Politechnika – Wrocław). Uzyskała certyfikat – „Pełnomocnika Jakości". Ukończyła szkolenie „ Doradca zawodowy".

Prowadzi indywidualne spotkania doradcze, podczas których wspólnie z klientem określa zasoby, predyspozycje i preferencje zawodowe, możliwości i bariery w podjęciu zatrudnienia, cele zawodowe i działania potrzebne do ich realizacji. Wspólnie z klientami określa Indywidualny Plan Działania w projektach aktywizacji zawodowej. 

Robert Chrupcała

Doradca zawodowy, pośrednik pracy, doradca klienta.

Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim z zakresu psychologii klinicznej, studia inżynierskie z zakresu marketingu i zarządzania na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz studia magisterskie na kierunku ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem na wydziale Gospodarki Narodowej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jest licencjonowanym doradcą zawodowym (licencja Iego stopnia wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego). Prowadzi treningi interpersonalne, warsztaty umiejętności społecznych (m.in. radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie konfliktów, asertywność, komunikacja werbalna i niewerbalna, role grupowe), warsztaty aktywizacji zawodowej, warsztaty diagnozy predyspozycji zawodowych. Przeprowadza analizę predyspozycji zawodowych i wykonuje Indywidualne Plany Działania. Jako pośrednik pracy/doradca klienta zajmuje się organizacją staży, szkoleń zawodowych i pozyskaniem zatrudnienia przez uczestników projektów aktywizacji zawodowej.

 

 

Janusz Łopata

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Ukończył pedagogikę specjalną – resocjalizację oraz pedagogikę opiekuńczą z terapią na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył szkolenie w Szkole Psychoterapii Uzależnień – CEDR w Czarnym Borze. Otrzymał Certyfikat Lidera działań trzeźwościowych w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, współpracuje z ruchami samopomocowymi na rzecz krzewienia trzeźwości.
 

Monika Suda

specjalista ds. HR, kadr-płac

Moja przygoda w Fundacji Manufaktura Inicjatyw rozpoczęła się od strony uczestnika projektu, w którym skorzystałam ze szkolenia zawodowego, stażu oraz zatrudnienia subsydiowanego. Obecnie jestem pracownikiem IBIS Instytut Badań i Szkoleń Robert Chrupcała i na co dzień współpracuję z Fundacją w realizacji projektów aktywizacji zawodowej.

Zajmuję się organizacją szkoleń i staży, sporządzaniem dokumentacji, bezpośrednim kontaktem z pracodawcami oraz uczestnikami projektów.

 


Tomasz Bielski
Informatyk, specjalista ds. social media, grafik komputerowy.

Ukończył podyplomowe studia "Informatyka i Ekonometria" w zakresie Informatyka w zarządzaniu (AE – Wrocław), posiada Certyfikat Grafika komputerowego.

Swój udział w Fundacji Manufaktura rozpoczął od uczestnictwa w jednym z projektów Fundacji pozwalającym, przede wszystkim, na wzrost aktywności społeczno - zawodowej, dającym kursy, szkolenia oraz staż, potwierdzające jego możliwości i rodzaj wykształcenia.
Obecnie w Fundacji, prowadzi prace na poziomie zdalnym z zakresu Social media - mediów społecznościowych, marketing - promocja Fundacji w Internecie. Zajmuje się mediami graficznymi, wizerunkiem i funkcjonowaniem strony internetowej. Wraz z innymi, współpracuje w okazaniu działań Fundacji, w świecie Internetu.  

 

Adam Boguszewski
Pracownik administracyjno - biurowy/pracownik ds. projektów

wcześniej uczestnik projektów „Od Bierności do Aktywności" i „Droga do Zatrudnienia", stażysta. Zatrudniony od czerwca 2021 r. Zajmuje się prowadzeniem biura we Wrocławiu, obsługą klientów Fundacji, obsługą dokumentacji stażowej i szkoleniowej w projektach, rekrutacją do projektów, współpracą z instytucjami

 

 

j.pawlak@manufakturainicjatyw.pl
w.samsel@manufakturainicjatyw.pl
e.kopec@manufakturainicjatyw.pl
a.pruchniewska@manufakturainicjatyw.pl
u.maczka@manufakturainicjatyw.pl
k.sapa@manufakturainicjatyw.pl
d.chrzanowska@manufakturainicjatyw.pl
m.romanowski@manufakturainicjatyw.pl

Zespół Fundacji