pobrane

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – Wisznia Mała

Okres realizacji: 20.02.2024 r. – 31.12.2024 r.

Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami z terenu gminy Wisznia Mała (powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie).

W ramach Projektu OFERUJEMY:

wsparcie Asystenta osobistego w wykonywaniu codziennych czynności:

Wszystkie działania są bezpłatne dla Uczestników.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i obejmuje dzieci do 16 r. ż. oraz dorosłe osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym, mieszkające na terenie gminy Wisznia Mała (powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie).

Cel projektu:

Źródło finansowania projektu:

Projekt finansowany jest ze środków Budżetu Państwa ze środków Funduszu Solidarnościowego przekazanych na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz środków Gminy Wisznia Mała.

Biuro projektu we Wrocławiu:

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61, lok 405, 406
tel. 71 347 95 19
biuro@manufakturainicjatyw.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiszni Małej

ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała,
www.wiszniamala.naszops.pl,
tel. 71 310 68 32.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o wsparcie:

1) kopia orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności

2) karta zgłoszeniowa (do pobrania)

3) ewentualny wyrok sądu o ubezwłasnowolnieniu

4) dokument potwierdzający sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną

Spełnienie kryteriów będzie weryfikowane w czasie rekrutacji za pomocą odpowiednich dokumentów (orzeczenie o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności) oraz oświadczeń składanych przez osoby ubiegające się o wsparcie. Usługi będą świadczone maksymalnie do końca grudnia 2024 r. Liczba przyznanych godzin wsparcia będzie zależeć od potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz od możliwości organizacyjnych organizacji świadczących usługi.

Dokumenty do pobrania:

Aktualności