Zespół

Marcin Romanowski

Prezes Zarządu, doradca zawodowy, szkoleniowiec

Dorota Chrzanowska-Romanowska

Członek Zarządu, prawnik, specjalista ds. prawnych i administracyjnych, specjalista ds. rekrutacji i trener pracy.

E.Kopeć_zdjęcie

Ewa Kopeć

Pracownik biurowy, specjalista ds. rekrutacji i organizacji wsparcia.

A.Pruchniewska_zdjęcie

Aneta Węgrzecka

Specjalista ds. realizacji projektów, trener pracy, asystent osób z niepełnosprawnościami

Urszula Mączka

Specjalista ds. realizacji projektów, asystent osób z niepełnosprawnością.

K.Sapa_zdjęcie

Katarzyna Sapa

Koordynator projektów

Joanna Pawlak

psycholog

W.Samsel_zdjęcie

Wioletta Samsel

doradca zawodowy

Robert Chrupcała

Doradca zawodowy, pośrednik pracy, doradca klienta.

Beata Wyrzykowska

doradca zawodowy w Klubie Integracji Społecznej

M.Wojtkowiak-Jakacka_zdjęcie

Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka

Kierownik Klubu Integracji Społecznej w Trzebnicy.

Justyna Karolewska

Pracownik socjalny w Klubie Integracji Społecznej w Trzebnicy.

Monika Suda

pośrednik pracy, trener pracy

A.Boguszewski_zdjęcie

Adam Boguszewski

Pracownik administracyjno-biurowy/pracownik ds. projektów

Marcin Romanowski

Prezes Zarządu, doradca zawodowy, szkoleniowiec

Socjolog, doradca zawodowy i edukacyjny, coach, szkoleniowiec. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania NGO (Collegium Civitas) oraz job-coaching, doradztwo edukacyjne i zawodowe (SWPS). Od 2004r. związany z działalnością w sektorze organizacji pozarządowych, autor i koordynator projektów edukacyjnych i aktywizacji społeczno-zawodowej; prowadzi szkolenia i doradztwo z zakresu: zakładania i zarządzania NGO, tworzenia projektów, przedsiębiorczości i zakładania działalności gospodarczej, realizacji inicjatyw społecznych oraz warsztaty i doradztwo w zakresie aktywizacji zawodowej. Jest certyfikowanym trenerem programu dla osób planujących karierę, szukających pracy i zmieniających zawód „Spadochron”.

Dorota Chrzanowska - Romanowska

Członek Zarządu, prawnik, specjalista ds. prawnych i administracyjnych, specjalista ds. rekrutacji i trener pracy.

Ukończyła prawo (UWr) oraz Podyplomowe Studia Nauk o Rodzinie (PWT). Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych oraz doświadczenie edukacyjne w pracy z dziećmi i młodzieżą w Polsce i za granicą. Prowadzi szkolenia, doradztwo i konsultacje z zakresu prawa dla biznesu i organizacji pozarządowych. Jest członkiem Zespołu ds. Rozwoju Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego.

E.Kopeć_zdjęcie

Ewa Kopeć

Pracownik biurowy, specjalista ds. rekrutacji i organizacji wsparcia.

W Fundacji zajmuję się organizacją i nadzorowaniem prac specjalistów, prowadzeniem biura, działaniami promocyjnymi jak również rekrutacją. Praca ta daje mi satysfakcję, uczy pokory i wzbogaca o nowe doświadczenia. Nieustannie uczę się nowego spojrzenia na to co robię. Prywatnie lubię spędzać czas z przyjaciółmi i czytać książki. W życiu kieruje się głównie sercem, staram się spełniać marzenia i dążyć do postawionych sobie celów.

A.Pruchniewska_zdjęcie

Aneta Pruchniewska

Specjalista ds. realizacji projektów, trener pracy, asystent osób z niepełnosprawnościami

Wykonywane zadania: Monitoring i kontrola etapów wdrażanego projektu, nadzorowanie realizacji wykonywanych zadań zgodnie z dokumentacją projektową oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym, przygotowywanie dokumentacji do realizowanych programów. Jako trener i asystent osób z niepełnosprawnościami zajmuje się wsparciem merytorycznym i osobistym klientów, taką jak: pomoc przy realizacji zadań oraz wspieranie samoobsługi i niezależnego funkcjonowania w projekcie, otwieranie przestrzeni do osiągania nowych umiejętności, kierowanie możliwościami rozwoju, motywowanie do aktywności społeczno-zawodowej. Prywatnie: mama 3 dzieci, społecznik, bardzo aktywnie wspierająca Radę Osiedla w miejscu zamieszkania oraz Radę Rodziców przy szkołach córki i synów, z optymistycznym spojrzeniem na świat, nastawiona na pomoc potrzebującym. 

Miłośniczka kwiatów, kawy i wycieczek rowerowych. Amatorka książek psychologicznych i muzyki filmowej.

Urszula Mączka

Specjalista ds. realizacji projektów, asystent osób z niepełnosprawnością.

Zajmuje się sporządzaniem wniosków o płatność, obsługą systemu SL, prowadzeniem monitoringu realizacji projektów, nadzorem nad osiągniętymi rezultatami, utrzymywaniem kontaktu z przedstawicielami Instytucji Pośredniczących, udzielaniem informacji i wyjaśnień nt. realizowanych projektów, obsługą dokumentacji projektowej.

Jestem osobą odpowiedzialną szybko uczę się nowych umiejętności, lubię ciekawe wyzwania i pracę wymagającą zaangażowania. Potrafię szybko podejmować decyzje, ale w razie wątpliwości nie waham się pytać o radę współpracowników czy przełożonych. Jedną z moich zalet jest solidność w wykonywaniu wieloetapowych zadań. Chętnie pracuję zarówno w zespole, jak i przy samodzielnie prowadzonych projektach. Praca z ludźmi daje mi satysfakcję.

K.Sapa_zdjęcie

Katarzyna Sapa

koordynator projektów

Mgr. socjologii, absolwent studiów MBA, przedsiębiorca. Posiada 15 letnie doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektami finansowanymi z UE w tym z EFS. Zarządzała ponad 30 projektami z UE. Od 08.2019 na zlecenie Fundacji kieruje proj. „Droga do zatrudnienia” i „Wolontariat – mój pierwszy krok na rynek pracy”. Od 5 lat szkoli beneficjentów i opiekunów projektów z Instytucji Pośredniczących z zakresu poprawnej realizacji projektów, udzielania zamówień i rozliczeń w SL. Posiada doświadczenie w udzielaniu dotacji na otwieranie działalności gosp. w ramach środków z EFS.

Zajmuje się nadzorem nad realizacją projektów, monitoringiem rezultatów, sporządzaniem wniosków o płatność, nadzorem nad procedurami i pracą personelu projektów.

Joanna Pawlak

psycholog

Ukończyła psychologię o specjalności psychologia kliniczna na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu oraz zarządzanie, specjalność: menedżer w Unii Europejskiej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Realizowała praktyki i staże w zakresie wsparcia psychologicznego w jednostkach NFZ. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania instytucją szkoleniową oraz doradztwa rozwoju personalnego. Prowadzi zajęcia grupowe oraz konsultacje i poradnictwo psychologiczne. Prywatnie uwielbia zwierzęta, podróże i spędzanie czasu z najbliższymi.

W.Samsel_zdjęcie

Wioletta Samsel

doradca zawodowy

Ukończyła studia podyplomowe „Marketing” (AE – Wrocław), „Zarządzanie Przedsiębiorstwem” (WSZSW– Warszawa) „Zarządzanie jakością” (Politechnika – Wrocław). Uzyskała certyfikat – „Pełnomocnika Jakości”. Ukończyła szkolenie „ Doradca zawodowy”.

Prowadzi indywidualne spotkania doradcze, podczas których wspólnie z klientem określa zasoby, predyspozycje i preferencje zawodowe, możliwości i bariery w podjęciu zatrudnienia, cele zawodowe i działania potrzebne do ich realizacji. Wspólnie z klientami określa Indywidualny Plan Działania w projektach aktywizacji zawodowej.

Robert Chrupcała

Doradca zawodowy, pośrednik pracy, doradca klienta.

Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim z zakresu psychologii klinicznej, studia inżynierskie z zakresu marketingu i zarządzania na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz studia magisterskie na kierunku ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem na wydziale Gospodarki Narodowej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jest licencjonowanym doradcą zawodowym (licencja Iego stopnia wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego). Prowadzi treningi interpersonalne, warsztaty umiejętności społecznych (m.in. radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie konfliktów, asertywność, komunikacja werbalna i niewerbalna, role grupowe), warsztaty aktywizacji zawodowej, warsztaty diagnozy predyspozycji zawodowych. Przeprowadza analizę predyspozycji zawodowych i wykonuje Indywidualne Plany Działania. Jako pośrednik pracy/doradca klienta zajmuje się organizacją staży, szkoleń zawodowych i pozyskaniem zatrudnienia przez uczestników projektów aktywizacji zawodowej.

Beata Wyrzykowska

doradca zawodowy w Klubie Integracji Społecznej

Ukończyła studia z zakresu filologii polskiej, psychologii zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa zawodowego. Doradca zawodowy z 18-letnim stażem (Poradnia psychologiczno-pedagogiczna, Lider Klubu Pracy, Szkoła średnia, Klub Integracji Społecznej), specjalista ds. HR, handlowiec.

M.Wojtkowiak-Jakacka_zdjęcie

Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka

Kierownik Klubu Integracji Społecznej w Trzebnicy.

Dr nauk ekonomicznych, specjalizacja: polityka społeczna; autor i realizator projektów w zakresie przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz edukacyjnemu dzieci i młodzieży, osób z niepełnosprawnością, podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej; badacz społeczny, doświadczenie w organizacji jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i w zarządzaniu jednostkami administracji publicznej oraz ngo, wolontariusz w wielu ośrodkach wsparcia i organizacjach społecznych, w tym w Trzebnickim Stowarzyszeniu „Uśmiech dziecka” i Stowarzyszeniu „Aktywność Kobiet”.

Justyna Karolewska

Pracownik socjalny w Klubie Integracji Społecznej w Trzebnicy.

Pracownik socjalny w Centrum Wsparcia – Schronisko dla osób Bezdomnych we Wrocławiu, osoba z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pracy socjalnej w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia oraz aktywizacji i reintegracji osób wykluczonych ( w tym osób bezdomnych, zagrożonych ubóstwem, przemocą, niepełnosprawnością etc.).

Monika Suda

specjalista ds. HR, kadr-płac

Moja przygoda w Fundacji Manufaktura Inicjatyw rozpoczęła się od strony uczestnika projektu, w którym skorzystałam ze szkolenia zawodowego, stażu oraz zatrudnienia subsydiowanego. Obecnie jestem pracownikiem IBIS Instytut Badań i Szkoleń Robert Chrupcała i na co dzień współpracuję z Fundacją w realizacji projektów aktywizacji zawodowej.

Zajmuję się organizacją szkoleń i staży, sporządzaniem dokumentacji, bezpośrednim kontaktem z pracodawcami oraz uczestnikami projektów.

A.Boguszewski_zdjęcie

Adam Boguszewski

Pracownik administracyjno-biurowy/pracownik ds. projektów

Wcześniej uczestnik projektów „Od Bierności do Aktywności” i „Droga do Zatrudnienia”, stażysta. Zatrudniony od czerwca 2021 r. Zajmuje się prowadzeniem biura we Wrocławiu, obsługą klientów Fundacji, obsługą dokumentacji stażowej i szkoleniowej w projektach, rekrutacją do projektów, współpracą z instytucjami