pobrane

„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – Wisznia Mała

Okres realizacji: 20.05.2024 r. – 31.12.2024 r.

Usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów z terenu gminy Wisznia Mała (powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie).

W ramach Projektu OFERUJEMY:

wsparcie Asystenta w wykonywaniu codziennych czynności:

Usługi będą świadczone maksymalnie do 4 godz. pobytu dziennego asystentów osoby z niepełnosprawnością w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Roczny limit godzin opieki wytchnieniowej na 1 os. wynosi 212. Rodzaj oraz zakres godzinowy usługi będzie uzależniony od osobistej sytuacji uczestnika programu.

Wszystkie działania są bezpłatne dla Uczestników.

Kto może wziąć udział w projekcie?

członkowie rodzin lub opiekunowie z gminy Wisznia Mała sprawujący bezpośrednią opiekę nad:

a/ dziećmi do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności;

b/ osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

które wymagają czasowej pomocy – odciążenia od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

W pierwszej kolejności uwzględnione zostaną potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.

Cel projektu:

Źródło finansowania projektu:

Projekt finansowany jest ze środków Budżetu Państwa ze środków Funduszu Solidarnościowego przekazanych na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz środków Gminy Wisznia Mała.

Biuro projektu we Wrocławiu:

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61, lok 405, 406
tel. 71 347 95 19
biuro@manufakturainicjatyw.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiszni Małej

ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała,
www.wiszniamala.naszops.pl,
tel. 71 310 68 32.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o wsparcie:

1) kopia orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności

2) karta zgłoszeniowa (do pobrania)

3) ewentualny wyrok sądu o ubezwłasnowolnieniu

4) dokument potwierdzający sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną

Spełnienie kryteriów będzie weryfikowane w czasie rekrutacji za pomocą odpowiednich dokumentów (orzeczenie o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności) oraz oświadczeń składanych przez osoby ubiegające się o wsparcie. Usługi będą świadczone maksymalnie do końca grudnia 2024 r. Liczba przyznanych godzin wsparcia będzie zależeć od potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz od możliwości organizacyjnych organizacji świadczących usługi.

Dokumenty do pobrania:

Aktualności