Main menu

Od Bierności do Aktywności

Aktualizacja dnia 03.09.2018r.

Zapraszamy osoby w wieku od 18 lat do 60 bez pracy, z obszaru woj. dolnośląskiego z powiatów: strzelińskiego, dzierżoniowskiego, m. Wrocław, w tym:

– osoby bezrobotne (osoby III profilu)
– osoby bierne zawodowo
– osoby z niepełnosprawnościami
– osoby będące klientami MOPS, PCPR
– osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
– osoby zagrożone ubóstwem

Oferujemy

– Pośrednictwo pracy
– Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
– Warsztaty motywacyjne
– Szkolenia zawodowe
– Staże zawodowe
– Subsydiowane zatrudnienie
– Sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej

Zapewniamy

– Stypendium szkoleniowe i stażowe
– Subsydiowane zatrudnienie – 1700 zł
– Zwrot kosztu dojazdu
– Poczęstunek

Dokumenty rekrutacyjne obejmują:

Formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją i oświadczeniami, zgodny ze wzorem umieszczonym na stronie
www.manufakturainicjatyw.pl; www.fen.net.pl

W przypadku osób z niepełnosprawnościami:
– Kserokopia urzędowego zaświadczenia: odpowiedniego orzeczenia lub innego dokumenty poświadczającego stan zdrowia.

Zgłoszenia uczestnictwa w projekcie na terenie woj. dolnośląskiego będą przyjmowane w formie papierowej w biurze projektu we Wrocławiu od poniedziałku do piątku w godzinach 09:30 – 15:00 jak również telefonicznie oraz mailowo – skan podpisanych dokumentów przesłany na adres: rekrutacja@manufakturainicjatyw.pl

Formularz zgłoszeniowy wraz z oceną
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Regulamin uczestnictwa
Formularz rozmowy rekrutacyjnej

Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Termin realizacji projektu od: 01.09.2018r. do: 30.06.20120r.
Całkowita wartość projektu: 1 946 301,12 zł.
Kwota dofinansowania: 1 848 501,12 zł .

Projekt „Od bierności do aktywności”, okres realizacji projektu od: 01.09.2018r. do: 30.06.20120r., jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partnerzy