Ogłoszenie o naborze pracownika socjalnego w Trzebnicy

manufaktura-zatrudnimy-web

W związku z realizacją Projektu „Integracja – Aktywizacja”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja Manufaktura Inicjatyw poszukuje pracownika socjalnego (2/3 etatu) do Klubu Integracji Społecznej w Trzebnicy (KIS)

Opis zadań:

 • współudział w rekrutacji uczestników KIS,
 • obsługa uczestników KIS, tj. przyjmowanie dokumentów, udzielanie informacji o projekcie, informowanie o zajęciach etc.
 • sporządzanie dokumentacji projektowej i jej realizacja,
 • sprawowanie opieki nad uczestnikiem KIS przez cały okres jego uczestnictwa w projekcie,
 • monitoring i wsparcie uczestników KIS w realizacji programu na wzór kontraktu oraz indywidualnego programu działania w zakresie reintegracji społecznej,
 • indywidualne spotkania z uczestnikami KIS w celu analizy sytuacji uczestnika, jego motywowania i realizacji reintegracji i aktywizacji społecznej,
 • prowadzenie pracy socjalnej, w tym poradnictwa socjalnego oraz innych działań, w tym usług społecznych oraz działań pomocowych w celu poprawy swojej sytuacji m.in. finansowej, rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej etc. uczestników KIS,
 • pomoc w uzyskaniu dla uczestników KIS będących w trudnej sytuacji życiowej odpowiedniego poradnictwa i wsparcia ze strony innych instytucji,
 • reprezentowanie interesów uczestnika KIS, pośredniczenie w kontaktach z innymi instytucjami, w szczególności z obszaru pomocowego.
 • budowanie sieci wsparcia dla uczestnika KIS dzięki aktywizacji otoczenia: rodziny, społeczności lokalnej, instytucji publicznych i niepublicznych,
 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami i instytucjami wsparcia w celu reintegracji i aktywizacji społecznej uczestników KIS,
 • współprowadzenie i organizowanie zajęć służących reintegracji społecznej w ramach Klubu Integracji Społecznej.

Wymagania:

 1. uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 i art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 2. wymagany min. dwuletni staż pracy na podobnym stanowisku lub
 3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
 4. zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku objętym naborem:

 1. Praca z komputerem powyżej 4 godzin dziennie, realizacja obowiązków poza stałym miejscem pracy – w środowiskach klientów.
 2. Miejsce pracy: Klub Integracji Społecznej w Trzebnicy.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys zawodowy (CV).
 2. oświadczenie kandydata o posiadanym wykształceniu.
 3. oświadczenie kandydata o stażu pracy.
 4. oświadczenie kandydata o kwalifikacjach zawodowych.

Wymagane dokumenty powinny zawierać klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).”

Oferujemy:

 • umowę o pracę na czas określony (wymiar 2/3 etatu)
 • rozwój zawodowy i możliwość realizacji własnych pomysłów
 • udział w ciekawym i kreatywnym projekcie
 • możliwość udziału w szkoleniach rozwijających kompetencje
 • pracę w miłej atmosferze

Wymagane dokumenty tj. oświadczenia, powinny być własnoręcznie podpisane. Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie jest Fundacja Manufaktura Inicjatyw.

Dokumenty z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracownik socjalny” można składać w terminie do 30.09.2022 r., do godz. 15:30 – za pośrednictwem poczty w zaklejonych kopertach lub – mailowo na adres m.jakacka@manufakturainicjatyw.pl lub osobiście w biurze Fundacji we Wrocławiu (ul. Curie-Skłodowskiej 55/61/lok. 405, 406, 50-369 Wrocław) lub w Trzebnicy (ul. Św. Jadwigi 33/4, 55-100 Trzebnica).

Zapisz się do naszego Newslettera

Zapisując się do naszego Newslettera, akceptujesz politykę prywatności i RODO