Zapytanie ofertowe Asyst. osoby z Niepełnosprawnością

top3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/AOzN/OBDA-II edycja/2022

Z dnia 10.01.2022

Przedmiotem oferty jest świadczenie usługi Asystenta osoby z niepełnosprawnościami w zespole wdrażającym Projekt pn „Od bierności do aktywności – II edycja” nr RPDS.09.01.01-02-0207/20 współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014­2020, Działanie 9.1 Aktywna integracja. (dalej: „Projekt”).

Przedmiotem oferty jest świadczenie usługi Asystenta osoby z niepełnosprawnościami w zespole wdrażającym Projekt pn „Od bierności do aktywności – II edycja” nr RPDS.09.01.01-02-0207/20 współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014­2020, Działanie 9.1 Aktywna integracja. (dalej: „Projekt”). Oś priorytetowa 9, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapytanie ofertowe przeprowadzane jest zgodnie z zasadą rozeznania rynku opisaną w podrozdziale 5.1 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 21 grudnia 2020 r. Do zamówienia nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. Dz. U. z 2019 poz. 2019

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Uczestniczkami/Uczestnikami projektu są osoby powyżej 18 roku życia w wieku produkcyjnym nieaktywnych zawodowo z grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym: osoby lub rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, os. z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną oraz os. z zaburzeniami psych. w tym z niepełnością intelekt. i os. z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, os. korzystających z POPŻ. Wsparcie w ramach zadania jest realizowane jako aktywizacja społeczna :

  • Wsparcie w ramach zadania jest realizowane jako aktywizacja społeczna :przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej
  • wspieranie podopiecznego w realizacji programu rehabilitacji społecznej i zawodowej, organizowanie opieki i pracy z ON,
  • organizowanie wsparcia społecznego,
  • pobudzanie aktywności ON,
  • wspieranie ON w załatwianiu spraw urzędowych,

Maksymalna ilość osób z niepełnosprawnościami objętych usługą asystenta osoby z niepełnosprawnościami wynosi 7-8 osoby . Średnia liczba godzin asystentury dla jednej osoby wynosi 80h/mc na 1 osobę z niepełnosprawnością x 18 miesięcy. Łączna ilość godzin asystentury śr. 600 godzin. Wymiar i charakter wsparcia dla każdego uczestnika projektu objętego asystenturą zostanie każdorazowo uzgodnione ze Zleceniodawcą.

Rozliczenia z wykonawcą będą prowadzone na podstawie liczby faktycznie przepracowanych godzin udzielonego wsparcia osobie z niepełnosprawnością. Zamawiający zastrzega sobie, iż liczba osób biorących udział we wsparciu może ulec zmniejszeniu. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar.

Okres realizacji Zamówienia: 01.2022-06.2023 r. Zamawiający może skrócić termin realizacji zamówienia, jeśli w ramach kolejnych Rund rekrutacji zgłaszać się będzie więcej chętnych uczestników, spełniających kryteria rekrutacji, niż przewidziano to w harmonogramie rekrutacji. W uzasadnionych przypadkach termin ten może też zostać przedłużony, jeżeli w w/w terminie nie zostanie zrekrutowanych min.150 osób spełniających kryteria rekrutacji.

Zamawiający przewiduje podpisanie z Wykonawcą umowę zlecenia/umowę B2B

Planowane zaangażowanie: 2 Asystentów x 7-8 osób x śr. 80h/mc na 1 osobę z niepełnosprawnością x 17 miesięcy), 600 godz.

Dokumenty do pobrania

Zapytanie ofertowe Asyst. osoby z N

Formularz ofertowy AOzN

Zapisz się do naszego Newslettera

Zapisując się do naszego Newslettera, akceptujesz politykę prywatności i RODO