Zapytanie ofertowe WAZ

top3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/WAZ/OBDA-II edycja/2022
Z dnia 27.02.2022
Przedmiotem oferty jest świadczenie usług w zakresie prowadzeniu usługi:
świadczenia usług w zakresie trenera warsztaty aktywizacji zawodowej dla 150 (15 grup x
10 osób) x 4 dni (24 godziny) – Uczestników/Uczestniczek w projekcie: „Od bierności do aktywności-II edycja”. 1 Trener x 150 osób (15 grup x 10 osób) min. 360 godz.
Uczestników/Uczestniczek w projekcie: „Od bierności do aktywności-II edycja”. Liczba godzin szkoleń/warsztatów aktywizacji społecznej: 360 h

  1. Przedmiotem oferty jest świadczenie usługi Trenera szkoleń/warsztatów aktywizacji zawodowej w zespole wdrażającym Projekt pn „Od bierności do aktywności – II edycja” nr RPDS.09.01.01-02-0207/20 współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014­2020, Działanie 9.1 Aktywna integracja. (dalej: „Projekt”). Oś priorytetowa 9, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  2. Zapytanie ofertowe przeprowadzane jest zgodnie z zasadą rozeznania rynku opisaną w podrozdziale 5.1 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 21 grudnia 2020 r. Do zamówienia nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. Dz. U. z 2019 poz. 2019

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego

Uczestniczkami/Uczestnikami projektu są osoby powyżej 18 roku życia w wieku produkcyjnym nieaktywnych zawodowo z grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym: osoby lub rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, os. z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz os. z niepełnosprawnością sprzężoną oraz os. z zaburzeniami psych. w tym z niepełnością intelekt. i os. z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, os. korzystających z POPŻ.

  • Wsparcie w ramach zadania jest Szkolenie/ Warsztaty Aktywizacji zawodowej
  • Przygotowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego.
  • Charakterystyka rynku pracy, oczekiwania pracodawców a kompetencje pracowników.
  • Efektywne poszukiwanie pracy.
  • Wykorzystanie Internetu w sprawnym poruszaniu się na rynku pracy.
  • Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych i zasady właściwej autoprezentacji.

Treningi zawodowe w trakcie zajęć obejmują kształcenie u uczestników umiejętności i postaw niezbędnych do podjęcia i wykonywania pracy, np.:

Kształcenie poczucia odpowiedzialności, wytrwałości, dyscypliny pracy, punktualności, samodzielności, rozwijanie motywacji, satysfakcji z własnych dokonań, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, umiejętności porozumiewania się w miejscu pracy i in.

Rozliczenia z wykonawcą będą prowadzone na podstawie liczby faktycznie przepracowanych godzin udzielonego wsparcia osobie z niepełnosprawnością. Zamawiający zastrzega sobie, iż liczba osób biorących udział we wsparciu może ulec zmniejszeniu. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar.

Okres realizacji Zamówienia: 03.2022-06.2023 r. Zamawiający może skrócić termin realizacji zamówienia, jeśli w ramach kolejnych Rund rekrutacji zgłaszać się będzie więcej chętnych uczestników, spełniających kryteria rekrutacji, niż przewidziano to w harmonogramie rekrutacji. W uzasadnionych przypadkach termin ten może też zostać przedłużony, jeżeli w w/w terminie nie zostanie zrekrutowanych min.150 osób spełniających kryteria rekrutacji.
Zamawiający przewiduje podpisanie z Wykonawcą umowę zlecenia/umowę B2B

Planowane zaangażowanie: 1 Trener x 150 osób (15 grup x 10 osób) min. 360 godz.

Dokumenty do pobrania

Zapytanie ofertowe WAZ

Formularz ofertowy WAZ (3)

Zapisz się do naszego Newslettera

Zapisując się do naszego Newslettera, akceptujesz politykę prywatności i RODO